KategoriOrganisationskultur

Det svåra engagemanget

D

Allt fler organisationer börjar jobba med engagemanget bland sina medarbetare. Det är i grunden välkommet. Dessvärre blir det mest ytliga rörelser eftersom man vill undvika att syna att den underliggande missionen inte bär in i människors hjärtan. Den underförstådda idén är att ökat medarbetarengagemang ska öka produktiviteten och därmed den kortsiktiga lönsamheten. Min känsla är att det inte är...

När coachning också är organisationsutveckling

N

Coachning av chefer och medarbetare är idag vedertaget och flitigt använt i arbetslivet. Utgångspunkten är oftast ett utvecklingsbehov hos individen relativt den organisation hen verkar i. Detta är lovvärt och bra, samtidigt som organisationsperspektivet sällan tas med. Dvs det kan finnas fenomen i organisationen som också behöver förändras och utvecklas. I några olika uppdrag jag just nu verkar...

Kategorier